پست مدرن

معماری پست مدرن جریانی است که از نیمه قرن بیستمدربرابر مدرنیسم بین المللی شکل گرفته است؛این سبک دوباره نگاهی به تزئینات وعناصرسبک‌های معماری تاریخی و باستانی انداخت وبا چشم‌پوشی ازجزئیات خاص این عناصراقدامبه بکارگیری دوباره ازاین عناصر کرد.ریختمان عمومیاین معماری شامل:ستون ها،اهرام،طاقها،ستون های هرمی شکل،اشکال غیرمعمول وجذاب،سنتوری‌ها واستفاده ترکیبی ازشیشه وسنگ درنما است. جریان پست مدرندرمعماری راهی راازتقلید سنتی از معماری کلاسیک تاعناصر تزئینی گوتیک وطرح‌هایزیرکانه طنزآلودطی می نماید.بارونق یافتن سبک پست مدرن ساختمان هایی که دارای فرممدرن بودند،با داخل کردن عناصر پست مدرن در طرح‌هایشان باویژگیهای پست مدرن وفقیافتند.یکی ازپیشگامان دنیای پست مدرن شرکت michael graves & associates است که معروفندبه بکارگیری رنگ‌های مختلف و طرحهای جذاب وگیرادرمعماری ومحصولاتدیگر Johnson/burgee architects شرکت دیگری است که ساختمان‌هایی با فرم‌هایبی‌اندازه بدیع وجذاب که دراین سبک شناخته شده‌اند را طراحی کرده‌اند. Kohn Pedersen fox associates نیزیکی از شرکت‌هایی است که دربکارگیری عناصر و تزئیناتتاریخی موفق عمل کرده است واین راباسهیم بودن درطراحی ساختمان‌های پست مدرن ساختهشده دردنیابه اثبات رسانده‌اند.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید