مجموعه آتی سنتر

 

باغ خوردین دو بار در بنای ما تداوم می یابد:
یکی در سطح بزرگ PLAZA که از سطح باغ آغاز شده و با حرکت نرم و تابدار خود تمامی زمین را در می نوردد و قدری از سطح زمین در انتها بالا می آید و بسان حیاط و یا میدان بزرگی در خدمت بناهای بالا و پائین خود قرار میگیرد .

دیگری جائی که بنا سرخود را در کنار باغ پایین می آورد و باغچه ها ، باغ ها ، گلخانه ها و نمایشگاههای گل و بناهای شاد عمومی از روی پشت بام آن به بالا ادامه می یابند .

- بنای ما قصد ندارد که چند برج دیگر در میان برج های ریز و درشت اطراف خود باشد ، بلکه بنائی است یکپارچه ، خوابیده ، متداوم و نرم که در طول زمین گسترده شده و دینامیزم فضائی تازه ای را معرفی میکند .مجموعه آتی سنتر با حجم بزرگ خود در مقیاس شهری ،
شهر کوچکی است در مگاسیتی تهران و در مقیاس منطقه طرح (شهرک غرب) شهر بزرگی برای منطقه و محیط اطراف است. تعامل و دیالوگ صحیح این دو مقیاس از موضوعات با اهمیت ایده و فکر برنامه و طراحی شد.

- « تعریف دوباره و تازه از برنامه و خلق ایده برنامه بعنوان پایگاه مطمئن طراحی»، در این صورت جریان طراحی با پشتوانه و ایده روشنی آغاز می شود و ایده و معنی برنامه می تواند ریخت اولیه طرح را تعیین و شکل آنرا تجسم بخشد.

- اختلاط و ترکیب فعالیت های مختلف (MIXED USE) هم در مفهوم برنامه و هم در فرم و فضای معماری اساس کار ما شد.

- ایده برنامه و فرم معماری کار ما براستی در هم تنیده شده و با ساختار واحدی مفهوم تازه ای از ترکیب یکدست برنامه و فضا را بدست می دهد.

- عملکردها و فعالیت ها در بنای ما مرزبندی نشده اند ، بلکه در یکدیگر فرو رفته اند و مرز آن ها مشخص نیست ، همانگونه که در یک شهر زنده قدیمی ایرانی چنین است .

- اساس ساختار برنامه و طرح متکی بر خصایص عملکردی و فضائی یک شهر کوچک ایرانی با تمام ویژگیهای اختلاط و ترکیب فعالیت های مختلف انگاشته شده. شهر ما تعریف جدیدی از شهر عمودی است که فضاهای آن در ارتفاع شکل می گیرند.

- بنای ما یک شهر است با تنوع زیاد زندگی درون ان ، خانه ها، واحدها و مجموعه های اداری ، هتل ، فضاهای عمومی ، فضاهای تجاری بزرگ ، دکانهای کوچک و میدان ها ، باغ ها ، کوچه ها و …. که با زیبائی و تنوع در یکدیگر تنیده شده اند ، این یک شهر عمودی کامل است.

- برای نزدیک شدن روحیه فضاهای تجاری به بازارهای ایران ، دکانهای کوچک در کنار راههای طولانی قرار گرفته اند، که در طول و ارتفاع بنا می پیچند و بالا و پایین می روند و از فعالیت های دیگر عبور می کنند - بازارهای فضائی– چقدر جالب است که زندگی ، هتل ، دفاتر و بازارهای فضائی بهم گره می خورند.

- در جریان تدوین ایده های اولیه برنامه و طرح، انسجام عملکردی - فضایی موفق بازارهای قدیم ایران را بکار گرفتیم و بستر پذیرش و تعامل فرهنگی و زندگی اجتماعی آنرا بعنوان جوهر رابطة پویای معماری و فرهنگ معاصر جامعه دانستیم.

- خطوط نرم و خوابیده بنای ما یادآور خطوط کوههای غربی و شمالی و خاطره ای از امواج نرم تپه هائیست که بر روی آن بنا شده است .

- جریان و مسیر طراحی کوههای غربی را بعنوان نطفه فرم معماری، و باغ را بصورت نماد فرش سبز مجموعه برگزیده است.

- باغ خوردین، شروع جریان سبزینگی در مجموعه، و عنصر مؤثر در کشف فضائی زمین است. که بصورت یک پلازای(PLAZA) گسترده در تمام طول زمین تداوم می یابد وسطح باغ GARDEN LEVEL را بمثابه فرش طبیعی سبزی بر زمین پهن می کند. این معرفی دوباره و صحنه سازی زمین که می خواهد به معماری طرح، هویتی شهری بدهد و زمین را بعنوان عنصری فعال مطرح نماید از محدودیت زمین به یک قابلیت و توانایی تازه دست می یابد. این صفحه مجازی زمین بستر و سطح قابل انعطافی برای انواع فعالیت در زمانهای مختلف است.

- این صفحه مجازی زمین مانند هدایت کننده ای از دل طبیعت (باغ) حرکت به درون و کشف درون به بیرون را نمایان می سازد و با یک حس واحد به عنوان یک نوع سیستم توپولوژیک مؤثر درک می شود. و در بالای خود با حجم های پیوسته CONTINUOUS VALUME)) پرپیچ و خم شان پیوند فضائی می خورد.

- در طبقات زیرین پلازا فضاهای پر و خالی مرکز خرید مال، تنوع فضائی جاذبی را به نمایش می گذارد و ضمن تطبیق و هم خوانی با مختصات عناصر پیرامونی زمین مانند، بلوار و خیابانها، هدایت جریان های آدم – هوا و نور را به سهولت انجام می دهد.

- فضاهای داخلی مرکز خرید مال، فضائی است که فرد در میان آن راه می رود، پستی و بلندی – منظرها و چشم اندازهای متفاوتی را می بیند و درک می کند، و جالب آنکه یک گردش کامل، نظاره ایست بر مناظر و چشم اندازها و فضاهائی که دائما” تغییر و تباین می یابد و یک جریان سیال و دیدنی تماشا را می سازد.

- مبدل های عملکردی - فضایی و جریان های حرکت های متفاوت در مجموعه تجاری، پلازا و بازار که در هم تنیده شده اند، بیانگر تعریف و کشف فضا در قلمرو غیر مادی و روحانی است که نوعی احساس را می سازد و دیدهای انتخابی برای تماشاگر بوجود می آورد و مراجعین بعنوان شرکت کنندگان در فضا با تجربه ذوقی خود به کشف فضائی تازه دست می یابند.

- خطوط، سطوح و فضا در بنای ما انتها ندارند و همیشه تداوم می یابند ، بالا می روند، پایین می آیند ، دور می زنند ، از روی هم عبور می کنند ، به نقطه قبلی باز می گردند و همیشه در راهند .

« …. بستر رودی که می چرخد ، دور می زند ، بروی خویش خم می شود و همیشه در راهستاکتاویوپاز
- پیچ و تابهای بنا مرز بین درون و بیرون را در بنا از بین می برند . پلازا (PLAZA) که از سطح باغ شروع می شود، در یکی از تابهای خود به زیر می خزد و به طبقات فروشگاه بزرگ (MALL) متصل می شود . بازارهای فضائی از درون فروشگاههای بزرگ آغاز می شوند و از پوشش آنها (PLAZA) سر بیرون می زند و در فضای آزاد موج می خورند و بالا می روند و از میان هتل ، خانه ها ، دفاتر و غیره ، عبور می کنند و بالاخره به خود بازمی گردند.

- مسئله همنشینی پدیده های مستقل و اختلاط فعالیت ها و عناصر معماری بنحوی که نه سنتزی از موضوعات، بلکه پدیده تازه ای از استحاله عملکرد و فرم باشد و بتواند رابطه مشخصی بین معماری و فرهنگ معاصر پدید آورد، بسیار با اهمیت نمود.

- عناصر و پدیده های متفاوت و غیرهمگن در کنار یکدیگر جای می گیرند و این امکان فراهم می شود که اتفاقات غیرهمگن که ضرورت زندگی امروز است در کنار هم شکل گرفته و معماری بعنوان یک مفهوم و ایده، رابطة معلومی با زندگی بوجود آورد.

- در کار ما، پلان یک تصویر دو بعدی نیست، بلکه مقطع افقی از فضای سیالی است که درون و برون را به هم پیوند می زند و با مقاطع طولی و عرضی طرح در هم می آمیزد ، و سازمان فضای چند بعدی را پدید می آورد.

- راه ها و جریانهای اصلی حرکت پیاده در مجموعه تجاری – پلازا و بازار که از انسجام فضائی و عملکردی خاصی برخوردار است، پیوستگی جریان حرکت بین دو قطعه زمین را که ابتدا بعنوان مشکلی اساسی در انفصال طرح خودنمائی می نمود، را ممکن ساخته و جریان زندگی بین دو قطعه زمین را به بهترین نحوی بوجود آورده است.

- در جائی که بنا از روی خیابان موجود عبور می کند ، خالی است ، یک باغ معلق که از سازه فوقانی خود آویزان است این خالی را پر می کند .

- از عناصر ساختاری این شهر فضائی ، دو لوپ بازار و لوپ سبز است که ارتفاعات مختلف را پوشش داده و در سطوح متفاوت، باغ های معلق و فضاهای خرید و پرسه زنی را ایجاد می کند و شکل فضائی طرح را می سازد.

- عرصه های عمومی و فضاهای شهری در طبقات بینابین - زیرین و روئین، خدمات را بسهولت در دسترس می گذارد و عناصر ارتباطی عمودی متعدد CORES)) که هم زائیده ساختار و استخوانبندی (سازه) اصلی ایستائی ساختمان است و هم تعبیر جدیدی از کانون های فعالیت در تلفیق فضائی با عملکرد، سازمانی ایجاد کرده که مکانهای تامل و تفکر مانند کار و زندگی با مکانهایی که دائما” در حال تغییر و تحول است به بهترین نحو در هم آمیخته شده و تأکید اختلاط و ترکیب راستین فعالیت ها اتفاق افتد..

- اگر چه سطوح کلی بنا با زاویه به یکدیگر برخورد می کنند ، اما دهانه این زاویه ها آنقدر باز است که نرمی و تداوم سطوح و حجم ها را پدید می آورد .

- معنی استفاده بهینه از انرژی در فرم معماری انتخابی ما نهفته است، که برای استفاده از آفتاب در 9 (نه) ماه مفید از سال تدارک دیده شده است.

- سازه ساختمان شامل سازه اصلی و فرعی است که سازه اصلی جزء لاینفک معماری ما است.

- معماری ایران از خطوط ، سطوح و احجامی ترکیب یافته که از تجاوز به فضا خودداری می کنند ، بنای ما نیز چنین است ، علیرغم بلندی خود در داخل فضا معلق است و با فضای اطراف خود به آرامی کنار آمده است .

- پیچ و تاب بنا تصادفی نیست ، با دقت انتخاب شده تا بهتر در زمین بیارامد ، نور بهتر بگیرد و منظر زیبائی هم داشته باشد.

- باغ های معلق – تنیدگی آگاهانه فضاهای عمومی و خصوصی – مبدل های فرم و فضا – ارتباط پیوسته بیرون و درون و بالاخره شکل نمادین طرح، بیانگر ایجاد فضای سمبلیکی است که توانایی آنرا دارد که دائما” به نیازهای شهری بهترین پاسخ را داده و گفتگو و دیالوگ عمیقی بین تصور و خیال و علم و تکنولوژی بوجود آورد.معماری نیوز

 

/ 0 نظر / 87 بازدید