پایداری شهری

پایداری

تعریف پایداری از دیدگاه توسعه ای:

الف: پایداری به توانمندی جامعه اکوسیستم و یا هر سیستم د رحال فعالیت کنونی اطلاق می شود که می تواند تا آینده نامعلوم ادامه فعالیت داده بدون اینکه بر اثر فرسایش یا تهی شدن منابع کلیدی به حکم اجبار به سمت سقوط هدایت شود

ب: توسعه ای که کیفیت زیستی انسان را در چارچوب ظرفیت حامل سامانه های پشتیبانی کننده محیط زیست (اکوسیستم بهبود می بخشد.

ابعاد پایداری

پایداری بوم شناختی :

پایداری بوم شناختی را می توان در تداوم و ارتقای سلامت و کارکردهای اصلی محیط زیست تعریف نمود.

اصل مهم در تفکر پایداری نگرش چند مقیاسی / فرامقیاسی نسبت محیط زیست و مدیریت فعالیت های انسانی در چارچوب

چنین چشم اندازی از محیط می باشد . بر مبنای تعریف ، هر فعالیت توسعه انسانی ( نظیر ساخت محیط انسان ساخت ). در حیطه یک یا چند بوم سامانه اصلی اتفاق می افتد . لازمه برقراری و یا تداوم حالت پایدار در یک بوم سامانه همزیستی و ارتباط متعادل تمام ارکان و عناصر آن با یکدیگر و با محیط فراتر می باشد .

پایداری اجتماعی فرهنگی

تغییراتی که برای به بارنشستن آینده پایدار ضروری است ، همواره قید و بند فرهنگ اجتماعی هر جامعه می باشد ولازمه آن تغییر و بازبینی الگوها و ارزش های اجتماعی ناهمسان و نیز احیاء باورها، سنت ها و الگوهایی است که رشد درفرهنگ تاریخی یک جامعه داشته و موافق و منطبق با تفکر پایداری می باشد .نخستین قدم در این فرآیند تضمین قطعی دررفع نیازهای اصلی جامعه است همچنین اقتصا ددانان نقش نظام های اجتماعی را در نیل به فرآیند پایدار رشد اجتماعی به کمک دو اصل سرمایه

• انسانی

• سرمایه اجتماعی

توضیح می دهند.

جامعه پایدار:

بر این مبنا جامعه پایدار ، جامعه ای است که در آن همزیستی متعادل جامعه انسانی و محیط زیست طبیعی در راستای بهره مندی توامان اجتماعی – اقتصادی برقرار گردد. خصوصیات چنین جامعه ای عبارتند از:

الف) بهره مندی مکفی از سرمایه های اصلی

ب) مشمولیت / دربرگیرندگی (تنوع نژادی و فرهنگی و... در جهت افزایش سرمایه اجتماعی)

ج) برخورداری از سلامت ورفاه

د) برخورداری از آموزش

ه) رشد و ارتقای تعامل اجتماعی

و)برخورداری از اصول و ارزش های پایدار


زهرا رستمی

/ 0 نظر / 33 بازدید